Pátranie po radosti

Z Gospel Translations Slovak

Prejsť na:navigácia, hľadanie

Related resources
More By John Piper
Author Index
More About Evangelism
Topic Index
About this resource
English: Quest for Joy

© Desiring God

Share this
Our Mission
This resource is published by Gospel Translations, an online ministry that exists to make gospel-centered books and articles available for free in every nation and language.

Learn more (English).
How You Can Help
If you speak English well, you can volunteer with us as a translator.

Learn more (English).

By John Piper About Evangelism

Translation by Lenka Mihalkova

Review You can help us improve by reviewing this translation for accuracy. Learn more (English).Vedeli ste, že Boh nám prikazuje, aby sme boli radostní?

„Raduj sa v Hospodinu a dá ti, po čom ti srdce túži.” (Ž 37, 4)

1) Boh nás stvoril na svoju slávu

„ priveď mojich synov zďaleka a moje dcéry od končín zeme,…a ktorých som na svoju slávu stvoril, vytvoril a urobil.”(Iz 43, 6 – 7)

Boh nás stvoril, aby sme zväčšili jeho veľkoleposť – spôsobom, akým teleskopy zväčšujú hviezdy. Stvoril nás, aby sme zobrazili jeho dobrotu, pravdu, krásu, múdrosť a spravodlivosť. Najväčší prejav Božej slávy pochádza z hlbokého potešenia vo všetkom, čím je On. To znamená, že Boh dostáva chválu a my potešenie. Boh nás stvoril, aby sa On najviac oslávil na nás práve vtedy, keď v ňom nájdeme najväčšie uspokojenie.

2) Každý človek by mal žiť na slávu Božiu

„Či teda jete, alebo pijete a čokoľvek činíte, všetko čiňte na slávu Božiu!” (1 Kor 10, 31)

Ak nás Boh stvoril na svoju slávu, tak je zjavné, že by sme na Jeho slávu mali žiť. Naša služba pochádza z Jeho konceptu. Takže našou prvou povinnosťou je ukázať Boží význam tým, že budeme spokojní so všetkým, čím je pre nás On. Toto je podstatou lásky k Bohu (Mt 22, 37), viery v neho (1Jn 5, 3-4) a vďačnosti k nemu (Ž 100, 2-4). Toto je koreňom pravej poslušnosti, najmä milovať ostatných (Kol 1, 4-5).

3) Všetci sme zlyhali pri oslavovaní Boha tak, ako by sme mali

„Všetci totiž zhrešili a nemajú slávy Božej.” (R 3, 23)

Čo znamená ‘nesplniť očakávania slávy Božej’? Znamená to, že nikto z nás neveril Bohu a necenil si Ho spôsobom, akým by sme mali. Neboli sme spokojní s Jeho silou a s Jeho cestami. Uspokojenie sme našli v iných veciach, ktoré boli pre nás dôležitejšie ako Boh, a to je podstatou modlárstva (R 1, 21-23). Odkedy prišiel hriech do tohto sveta, silne sme odolávali tomu, aby Boh bol našim jediným uspokojujúcim bohatstvom (Ef 2, 3). Toto je veľká urážka Božej veľkoleposti (Jer 2, 12 – 13).

4) Nikto z nás neujde spravodlivému Božiemu súdu

„Lebo odmena za hriech je smrť…” (R 6, 23)

Všetci sme znevážili slávu Božiu. Ako? Uprednostňovaním iných vecí. Našou nevďačnosťou, neverou a neposlušnosťou. Takže Boh nás iba ukráti o radosť z jeho slávy „Vezmú trest: večné zahynutie od tváre Pánovej a od slávy jeho moci” (2Tes 1, 9).

Slovo „peklo“ je v Novom zákone použité dvanásťkrát – jedenásťkrát samým Ježišom. Nie je to výmysel vytvorený nahnevanými kňazmi Je to vážne varovanie od Syna Božieho, ktorý zomrel, aby sme my boli spasení. My to však ignorujeme.

Ak by sa Biblia skončila touto analýzou podstaty človeka, boli by sme odsúdení na beznádejnú budúcnosť. Našťastie, tu sa to nekončí…

5) Boh nám poslal svojho jediného Syna, aby sme my mali večný život a radosť

„Verná je to reč a hodná, aby ju všetci prijali, že Kristus Ježiš prišiel na svet, aby spasil hriešnikov…” (1Tim 1, 15)

Dobrá správa je, že Kristus zomrel za takých hriešnikov, ako sme my. A naozaj vstal z mŕtvych, aby dokázal spásonosnú moc svojej smrti a otvoril nám brány večného života a radosti (1K 15, 20). To znamená, že Boh má moc vyslobodiť hriešnikov a zostať spravodlivým (R 3, 25-26). „Pretože aj Kristus umrel raz a navždy za naše hriechy, spravodlivý za nespravodlivých, aby nás priviedol k Bohu” (1Pt 3, 18). Vrátiť sa naspäť domov k Bohu je to miesto, kde nájdeme hlboké a trvajúce uspokojenie.

6) Plody získané smrťou Krista patria tým, ktorí činia pokánie a dôverujú Bohu

„Preto kajajte a obráťte sa, aby vám boli zahladené hriechy” (Sk 3, 19). „Ver v Pána Ježiša a budeš spasený ty aj tvoj dom!” (Sk 16, 31).

‘Kajať sa’ znamená, odvrátiť sa od všetkých klamlivých prísľubov hriechu. ‘Viera’ znamená byť spokojný so všetkým, čo nám Boh prisľúbil v Kristovi. „Kto verí vo mňa,” hovorí Ježiš, „nikdy nebude žízniť” (Jn 6, 35). Vykúpenie nemôžeme kúpiť. Nemôžeme si ho ani zaslúžiť (Rim 4, 4 – 5). Je to milosť skrze vieru (Ef 2, 8 – 9). Je to nezištný dar (Rim 3, 24). Budeme ho mať, ak sa o neho budeme staraťviac ako o všetko ostatné (Mt 13, 44). Ak to urobíme, tak potom bude Boží plán dokonalý. On je oslávený v nás a my v ňom nachádzame uspokojenie - naveky.

Dáva vám to zmysel?

Túžite po takej radosti, ktorá pochádza z uspokojenia, že Boh v Kristovi je pre nás všetkým? Ak áno, tak potom dovoľte Bohu, aby konal vo vašom živote.

Čo by ste mali robiť?

Odvráťte sa od klamlivých prisľúbení hriechu. Odovzdajte sa Ježišovi, aby vás zachránil od viny, trestu a otroctva. „Lebo každý, kto bude vzývať Pánovo meno, bude spasený” (Rim 10, 13). Začnite si zhromažďovať nádej vo všetko, čím je pre vás Boh v Kristovi. Zlomte silu prisľúbení hriechu vierou vo vyššie uspokojenie v božích prisľúbeniach. Začnite čítať Bibliu, aby ste našli vzácne a úžasné prisľúbenia, ktoré vás môžu oslobodiť (2Pt 1, 3 – 4). Nájdite v Bibliu veriace cirkevné spoločenstvo a zblížte sa s ľuďmi, pre ktorých je Kristus nado všetko a spoločne Ho uctievajte (F 3, 7).

Najlepšou správou na svete je, že nie je potrebný konflikt medzi naším šťastím a Božou svätosťou. Byť spokojný so všetkým, čo je pre nás Boh v Kristovi zdôrazňuje to, akým úžasným bohatstvom je Boh.

„Ty mi dáš poznať cestu života: Pred Tvojou tvárou je sýtosť radosti, vo Tvojej pravici je večná blaženosť.” (Ž 16, 11)