10 dôvodov, prečo som vďačný za Bohom vdýchnutú Bibliu

Z Gospel Translations Slovak

Prejsť na:navigácia, hľadanie

Related resources
More By John Piper
Author Index
More About The Bible
Topic Index
About this resource
English: 10 Reasons Why I Am Thankful for the God-Breathed Bible

© Desiring God

Share this
Our Mission
This resource is published by Gospel Translations, an online ministry that exists to make gospel-centered books and articles available for free in every nation and language.

Learn more (English).
How You Can Help
If you speak English well, you can volunteer with us as a translator.

Learn more (English).

By John Piper About The Bible
Part of the series Taste & See

Translation by Lenka Mihalkova

Review You can help us improve by reviewing this translation for accuracy. Learn more (English).
1. Biblia prebúdza vieru, zdroj hlbokej pokory.

Teda viera je z počúvania a počúvanie skrze slovo Kristovo. (R 10, 17)

2. Biblia oslobodzuje od hriechu.

A poznáte pravdu a pravda vás vyslobodí.(Jn 8, 32)

3. Biblia oslobodzuje od Satana.

A služobníkovi Pánovmu nesluší sa vadiť, ale byť prívetivým ku všetkým, spôsobným vyučovať a trpezlivo krivdy znášať. Protivníkov nech krotko karhá, či by im Boh nedaroval pokánie, aby poznali pravdu a vymanili sa z osídla diablovho, ktorým boli zotročení plniť jeho vôľu. (2 Tim 2, 24-26)

4. Biblia posväcuje.

Posväť ich v pravde, - Tvoje slovo je pravda. (Jn 17, 17)

5. Biblia oslobodzuje od korupcie a posiňuje bohabojnosť.

Ako nám Jeho božská moc v známosti Toho, ktorý nás povolal svojou slávou a cnosťou, darovala všetko potrebné pre život a zbožnosť, obdarujúc nás vzácnymi a veľmi veľkými zasľúbeniami, aby ste nimi mali účasť na božskej prirodzenosti a ušli porušeniu, ktoré je vo svete pre žiadostivosť. (2 Pt 1, 3-4)

6. Biblia prináša lásku.

A za to sa modlím, aby sa vaša láska vždy viac a viac rozhojňovala v pravej známosti a v každej skúsenosti. (F 1, 9) Cieľom takéhoto prikazovania je láska z čistého srdca a z dobrého svedomia a z nepokryteckej viery. (1Tim 1, 5)

7. Biblia zachraňuje.

Daj pozor na seba a na učenie. V tom zotrvávaj, lebo keď to budeš činiť, aj sám seba zachrániš, aj tých, čo ťa počúvajú. (1Tim 4, 16) Preto osvedčujem vám dnes, že som čistý od krvi všetkých, lebo nedal som sa zastrašiť, aby som vám nezvestoval celú vôľu Božiu. (Sk 20, 26-27) So všetkým zvodom neprávosti k tým, čo hynú, pretože neprijali lásku k pravde, aby boli spasení. (2Tes 2, 10)

8. Biblia potešuje.

Toto som vám hovoril, aby moja radosť bola vo vás, a vaša radosť, aby bola úplná. (Jn 15, 11)

9. Biblia odhaľuje Boha.

A Pán sa ďalej zjavoval v Šíle, lebo Pán sa zjavoval Samuelovi v Šíle podľa Pánovho slova. (1 Sam 3, 21)

10. A preto, Biblia je základom môjho šťastného domova, života, duchovnej služby a nádeje na večný život s Bohom.